تعرفه های اینترنت adsl

تعرفه های اینترنت adsl

سرویس خوش آمد (کد تایید طرح: ۵۲۰۹۴۴)

سرویس خوش آمدحجم داخلیقیمت (تومان)فقط ثبت نام اولیه
سرویس خوشامد، ۸ مگ ، ۴۰۴۰ گیگ حجم داخلی معادل ۲۰۲۰ گیگ بین الملل، ۳ ماهه۴۰۴۰ گیگ۱۴۹.۰۰۰ثبت نام اولیه
سرویس خوشامد، ۸ مگ ، ۸۰۸۰ گیگ حجم داخلی معادل ۴۰۴۰ گیگ بین الملل، ۶ ماهه۸۰۸۰ گیگ۲۹۹.۰۰۰ثبت نام اولیه
سرویس خوشامد، ۸ مگ ، ۶۰۶۰ گیگ حجم داخلی معادل ۳۰۳۰ گیگ بین الملل، ۱۲ ماهه۶۰۶۰ گیگ۵۹۹.۰۰۰ثبت نام اولیه

سرویس گیم (XON) (کد تایید طرح: ۵۲۰۱۰۴)

سرویس گیم (xon)حجم داخلیقیمت (تومان)تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس گیم(زون)، ۴ مگ ۳ ماهه ۹۰ گیگ+پکیج گیم (۲۷۰ گیگ بسته ترافیکی۳ ماهه،پینگ تضمین شده،Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter ،پهنای باند شناور با burst فوق العاده ،رنج آی پی اختصاصی،لاین پروفایل سفارشی)۳۶۰ گیگ۳۷۵.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه

سرویس دورهمی (کد تایید طرح: ۵۲۰۷۲۵)

سرویس دورهمیحجم داخلیقیمت (تومان)تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۰.۵مگ ۱ ماهه ۲ گیگ۲ گیگ۱۲.۵۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۱ مگ ۱ ماهه ۲ گیگ۲ گیگ۲۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۲مگ ۶ماهه ۱۲۰گیگ۱۲۰ گیگ۱۵۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۲مگ ۱۲ماهه ۲۴۰گیگ۲۴۰ گیگ۳۰۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۳مگ ۱ماهه ۲گیگ۲ گیگ۳۵.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۴مگ ۳ماهه ۱۲۰گیگ۱۲۰ گیگ۱۲۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۴مگ ۶ماهه ۲۴۰گیگ۲۴۰ گیگ۲۴۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۴مگ ۱۲ماهه ۴۸۰گیگ۴۸۰ گیگ۴۸۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۸مگ ۳ماهه ۲۴۰گیگ۲۴۰ گیگ۱۵۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۸مگ ۶ماهه ۴۸۰گیگ۴۸۰ گیگ۲۸۸.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۸مگ ۱۲ماهه ۹۶۰گیگ۹۶۰ گیگ۵۷۶.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۱۶مگ ۱ماهه ۱۴۰گیگ۱۴۰ گیگ۸۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۱۶مگ ۳ماهه ۳۶۰گیگ۳۶۰ گیگ۲۴۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۱۶مگ ۶ماهه ۷۲۰گیگ۷۲۰ گیگ۴۶۸.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی ،۱۶مگ ۱۲ماهه ۱۴۴۰گیگ۱۴۴۰ گیگ۹۳۶.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه

سرویس دانلودر (کد تایید طرح: ۵۲۰۷۲۴)

سرویس دانلودرحجم داخلیقیمت (تومان)تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۴مگ ۱ ماهه ۴۰گیگ+۲۱۰گیگ بسته ترافیکی۲۵۰ گیگ۷۵.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۸مگ ۱ ماهه ۸۰گیگ+۴۲۰گیگ بسته ترافیکی۵۰۰ گیگ۹۹.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۸مگ ۳ ماهه ۲۴۰گیگ+۱۲۶۰گیگ بسته ترافیکی۱۵۰۰ گیگ۲۹۷.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۸مگ ۶ ماهه ۴۸۰گیگ+۲۵۲۰گیگ بسته ترافیکی۳۰۰۰ گیگ۵۷۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۸مگ ۱۲ ماهه ۹۶۰گیگ+۵۰۴۰گیگ بسته ترافیکی۶۰۰۰ گیگ۱.۱۰۴.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۱۶مگ ۱ ماهه ۱۲۰گیگ+۸۸۰گیگ بسته ترافیکی۱۰۰۰ گیگ۱۵۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۱۶مگ ۳ ماهه ۳۶۰گیگ+۲۶۴۰گیگ بسته ترافیکی۳۰۰۰ گیگ۴۵۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۱۶مگ ۶ ماهه ۷۲۰گیگ+۵۲۸۰گیگ بسته ترافیکی۶۰۰۰ گیگ۸۷۰.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر، ۱۶مگ ۱۲ ماهه ۱۴۴۰گیگ+۱۰۵۶۰گیگ بسته ترافیکی۱۲۰۰۰ گیگ۱.۷۱۶.۰۰۰تمدید – ثبت نام اولیه
  • سرویس ها به دو صورت پایه و باارزش افزوده به مشترکین ارائه می شود
  • به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا ۱۲۸ Kbps کاهش می یابد
  • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان ۵۰% کاهش یابد.
  • ترافیک باقیمانده سرویس ها (بجز سرویس های Startup) قابل‌انتقال به دوره بعدی نمی باشد
  • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
  • جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
ویژگی خدماتسرویس های برنزی
SLA۹۸%